หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ลักษณะโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอ้อมน้อย - สามพรานความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอ้อมน้อย - สามพราน เกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณสองข้างทางมีชุมชนหนาแน่น มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง ช่วงดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียงทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด และบริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอ้อมน้อย - สามพราน เพื่อให้ได้แบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างโครงการ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ

การตรวจสอบข้อจำกัดสิ่งแวดล้อมบริเวณแนวเส้นทางโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอ้อมน้อย - สามพราน ซึ่งที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อจำกัดในพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร ตามข้อกำหนดการศึกษา (TOR) มีรายละเอียดหัวข้อดังนี้

1) พื้นที่อนุรักษ์ ผลการตรวจสอบพื้นที่อนุรักษ์บริเวณแนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร ทั้ง 2 แนวเส้นทาง พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง แนวเส้นทางโครงการจึงไม่ตัดผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ แต่อย่างใด

2) ป่าสงวนแห่งชาติ ผลการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณแนวเส้นทางโครงการและพื้นที่ศึกษาข้างละ 500 เมตร ทั้ง 2 แนวเส้นทาง พบว่า ไม่ตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด

3) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ผลการตรวจสอบพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำบริเวณแนวเส้นทางโครงการ พบว่า แนวเส้นทางโครงการไม่ตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีความสำคัญ โดยพื้นที่ศึกษาโครงการของ ทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 5 จำนวน 4,241 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง

4) แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ผลการตรวจสอบข้อมูลด้านโบราณสถานและโบราณคดีจากฐานข้อมูลภูมิศาสตร์กรมศิลปากรเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ศึกษาโครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถาน ในรัศมี 1 กิโลเมตรแต่อย่างใด
วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

2) เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา

3) เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม